Bộ môn Kế toán – Tài chính
Bộ môn Kế toán – Tài chính đảm nhiệm các môn học liên quan đến Kế toán (Nguyên Lý Kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Kế toán thuế, Kế toán ngân hàng, Kế toán máy và ... 
Bộ môn Quản trị kinh doanh
Bộ môn Quản trị kinh doanh chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo và thực hiện các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh. Đây là một trong những lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu ... 
Bộ môn Kinh tế học
Bộ môn Kinh tế học đảm nhiệm các môn học liên quan đến Kinh tế (Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, kinh tế phát triển), phương pháp định lượng (Kinh tế lượng, phương pháp nghiên cứu kinh tế). ...