Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế

4/20/2020 12:07 PM

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh
1. Cấu trúc chương trình:

2. Chương trình chi tiết 

TT Tên học phần Số TC
A Các học phần bắt buộc 35
1 Nhập môn Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo 2
2 Tin học văn phòng 3
3 Tiếng Anh 1 3
4 Tiếng Anh 2 3
5 Tiếng Anh 3 2
6 Triết học Mác - Lê nin 3
7 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
8 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
9 Toán cao cấp 3
10 Logic học 2
11 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2
12 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
13 Tâm lý học đại cương 2
14 Quản lý hành chính công 2
15 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật   2
B Khối kiến thức cơ sở ngành 41
B1 Các học phần bắt buộc 29
16 Kinh tế vi mô 3
17 Kinh tế vĩ mô 3
18 Luật hình sự 3
19 Lý luận Nhà nước và Pháp luật   3
20 Luật so sánh   3
21 Xây dựng văn bản pháp luật 2
22 Luật Hiến pháp  3
23 Luật hành chính  3
24 Luật dân sự  3
25 Luật tố tụng dân sự 3
B2 Các học phần tự chọn 12
26 Tiếng Anh chuyên ngành 3
27 Tin học ứng dụng 3
28 Quản trị học 3
29 Kinh tế lượng 3
30 Đạo đức trong kinh doanh & Văn hóa doanh nghiệp 3
31 Quản lý dự án 3
32 Nhập môn lập trình trong kinh doanh 3
33 Hành vi tổ chức  3
34 Thuế 3
35 Hành vi người tiêu dùng 3
36 Luật kế toán 3
37 Tiền tệ và Ngân hàng 3
C Kiến thức bổ trợ 6
38 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
39 Tự chọn bổ trợ 2
40 Kỹ năng viết và thuyết trình tiếng Anh  2
D Khối kiến thức chuyên ngành 33
D1 Các học phần bắt buộc 21
41 Luật tố tụng hình sự  2
42 Luật thương mại 3
43 Tư pháp quốc tế 3
44 Pháp luật lao động 3
45 Pháp luật quản trị doanh nghiệp 2
46 Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại 3
47 Pháp luật đầu tư 2
48 Pháp luật hợp đồng trong kinh doanh 3
D2 Các học phần tự chọn 12
49 Pháp luật tài chính  2
50 Pháp luật ngân hàng  2
51 Pháp luật thuế  2
52 Pháp luật hải quan & xuất nhập khẩu 2
53 Pháp luật đất đai 2
54 Pháp luật môi trường 2
55 Luật kinh tế (giảng bằng tiếng Anh)  2
56 Pháp luật thương mại điện tử  2
57 Pháp luật sở hữu trí tuệ 2
58 Pháp luật cạnh tranh 2
59 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 2
60 Pháp luật kế toán 2
61 Pháp luật kinh doanh chứng khoán 2
62 Pháp luật kiểm toán 2
63 Pháp luật kinh doanh bất động sản 2
64 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại 2
65 Kỹ năng hành nghề luật sư & công chứng  2
E Thực tập, Khóa luận tốt nghiệp 15
66 Đồ án tích hợp liên ngành 3
67 Thực tập tốt nghiệp 4
68 Khóa luận tốt nghiệp 8
Tổng số tín chỉ tích lũy của CTĐT 130