Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Tài Chính Ngân Ngân Hàng, Kế Toán (Áp Dụng Từ K13)

10/25/2020 9:55 AM

Khoa Kinh tế và Kinh doanh giới thiệu khung chương trình đào tạo phân kỳ chi tiết 3 ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kế toán. Chương trình này sẽ được áp dụng từ K13 của trường. 

Chương trình đào tạo ngành QTKD, mời xem tại đây.

Chương trình đào tạo ngành TCNH, mời xem tại đây.

Chương trình đào tạo ngành KT, mời xem tại đây.

Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Kinh doanh, mời xem tại đây.

Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo cử nhân Kế toán, mời xem tại đây.