Cơ cấu tổ chức Khoa Kinh tế và Kinh doanh

2/27/2019 10:57 AM

 

Cơ cấu tổ chức

Khoa phân hai cấp Quản trị: Cấp một gồm Trưởng Khoa và các Phó Trưởng Khoa lập thành Ban Chủ nhiệm Khoa. Ban Chủ nhiệm Khoa quản lý chung về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác, đồng thời giám sát và hỗ trợ các Bộ môn thực hiện kế hoạch giảng dạy và nghiên cứu trong năm học. 

 

 

Danh sách Giảng viên

Học vị

Chức danh

Họ và tên

Nơi đào tạo

Năm kinh nghiệm

PGS. TS.

Trưởng Khoa

Lê Hiếu Học

Ý (Italy)

20

Tiến sỹ

Phó trưởng Khoa

Hồ Hồng Hải

Anh (UK)

14

Tiến sỹ

Phó trưởng Khoa

Diêm Thị Thanh Hải

Ý (Italy)

14

Tiến sỹ

Giám đốc TT ISR

Vương Quân Hoàng

Bỉ (Belgium), Mỹ (US)

25

Tiến sỹ

Trưởng BM Kinh tế

Khúc Văn Quý

Mỹ (US)

10

Tiến sỹ

Giảng viên

Trần Việt Phương

Anh (UK)

15

Thạc sỹ

Giảng viên

Đào Trung Kiên

Việt Nam

10

Thạc sỹ

Giảng viên

Dương Thị Thanh Hương

Pháp (France)

15

Thạc sỹ

Giảng viên

Lê Thị Liên Hương

Việt Nam

15

Thạc sỹ

Giảng viên

Phan Hải Hà

Anh (UK)

10

Thạc sỹ

Giảng viên

Nguyễn Văn Kỳ

Việt Nam

12

Thạc sỹ

Giảng viên

Dương Thanh Thùy

Luxembourg

10