Danh sách đề tài

1/6/2020 10:50 AM
Trung tâm ISR (27-02-2019) -- Theo quyết định số 32/QĐ-HĐQL-NAFOSTED của quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia NAFOSTED ra ngày 19 tháng 2 năm 2018, trung tâm ISR được phê duyệt đề tài số # 502.01-2018.19 với tên gọi 'Năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam thuộc lĩnh vực kinh tế  và quản lý trong so sánh tổng thể  các nhà khoa học xã hội: Phân tích và hàm ý cho cộng đồng và các nhà hoạch định chính sách từ dữ liệu Scopus trong giai đoạn 2008 - 2018.'

Dự án do Giám đốc Trung tâm, TS. Vương Quân Hoàng làm chủ nhiệm. Hiện nay, dự án đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ như nghiên cứu được công bố trên tạp chí về dữ liệu khoa học Scientific Data [https://nature.com/sdata; 2017 IF = 5.305, CiteScore = 6.08, Q1].