Đăng ký đề tài nghiên cứu KHCN cấp Trường năm 2020

1/6/2020 7:38 AM

1. Mục tiêu: Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Nhà trường; tăng cường khả năng áp dụng các kết quả NCKH vào  đào  tạo  và  giải  quyết  các  bài  toán  về  KHCN  của  Nhà  trường, Tập  đoàn Phenikaa và xã hội;

2. Đối tượng: Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Phenikaa. 

3. Kinh phí hỗ trợ và yêu cầu sản phẩm: chia thành 03 loại 

  • - Loại A: Tối đa 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng), cho những đề tài có đăng ký tối thiểu 01 bài báo ISI hoặc 01 bằng sáng chế quốc gia.
  • - Loại B: Tối đa là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng), cho những đề tài đăng ký tối thiểu là 01 bài báo Scopus hoặc 01 giải pháp hữu ích hoặc 01 sản phẩm cụ thể được một đơn vị hoặc tổ chức đặt hàng.
  • - Loại  C:  Tối  đa  là  25.000.000  đồng  (Hai  mươi  lăm  triệu  đồng),  cho những đề  tài có  đăng  ký tối thiểu 01  bài báo  trên các  tạp  chí quốc  gia  uy tín (nằm trong danh sách các tạp chí được hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước tính điểm) hoặc 02 bài báo được trình bày tại các hội nghị chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.

4. Thời gian thực hiện đề tài: không quá 12 tháng (được gia hạn 01 lần với thời gian không quá 01 năm)

5.  Yêu cầu về  nội  dung  nghiên cứu:  Đề  tài  đăng  ký  triển  khai  không trùng lặp với các đề tài khác đã và đang thực hiện trong nước và quốc tế. 

6. Quy định về hồ sơ đăng ký: Bao gồm 

- Thuyết minh đề tài NCKH cấp trường (Mẫu 1)

- Dự toán kinh phí (Mẫu 2)

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên (Mẫu 3) 

7. Hạn nộp và cách thức nộp hồ sơ 

Thời hạn nộp hồ trước 17g00, ngày 09 tháng 01 năm 2020 

Địa điểm và cách thức nộp hồ : 

  • - Bản mềm thuyết minh đề tài, lý lịch khoa học của chủ nhiệm và các thành viên gửi qua email: khcn-htqt@phenikaa-uni.edu.vn

  • - 01 Bản in (có chữ ký) Thuyết minh đề tài, lý lịch khoa học của chủ nhiệm và các thành viên gửi về: Phòng KHCN&HTQT, Phòng 612, tầng 6, nhà A2, Trường Đại học Phenikaa.