University of Hawaii Executive MBA

7/1/2020 257 lượt xem
AACSB-Accredited – This is the only AACSB-accredited MBA program in Vietnam which assures a high-quality, relevant, and internationally-recognized MBA.  
Chi tiết

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý kinh tế

27/2/2019 394 lượt xem
Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý kinh tế - Định hướng ứng dụng.  
Chi tiết

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh

27/2/2019 404 lượt xem
Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Định hướng ứng dụng.  
Chi tiết